Ontdek

Transformeer

Beleef

Kennismaking

Inloggen

Privacy Verklaring
Voorwaarden van toepassing op de omgang met persoonsgegevens
1 Definities
1.1 Opdrachtgever // Een (natuurlijk) persoon die als (eind)gebruiker van Opdrachtnemer het Product wenst te gebruiken.
1.2 Gebruik // Gebruiksrechten voor eindgebruikers.
1.3 Gegevens // Noodzakelijke (persoons)gegevens van Opdrachtgever.
1.4 Opdrachtnemer // TTT Consultancy.
1.5 Product // Werkzaamheden/leveringen van Opdrachtnemer.
1.6 Verklaring // Deze privacy verklaring.
1.7 Voorwaarden // Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
2 Algemeen
2.1 De Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer als gegevensbeheerder op het aangeboden Product.
2.2 De Verklaring omvat de kenmerken die worden verzameld, hoe de verwerking plaats vindt, omgang met de vertrouwelijkheid, cookies (indien van toepassing) en rechten van de Opdrachtgever van de Gegevens.
2.3 Opdrachtnemer biedt het Product aan onder de Voorwaarden en het Gebruik.
3 Kenmerken
3.1 Opdrachtnemer verzamelt Gegevens voor het naleven van overeenkomsten. Hieronder vallen contactinformatie als e-mailadres en telefoonnummer van contactpersonen, notulen, correspondenties, bedrijfsgegevens en betalingsgegevens.
3.2 Ten behoeve van de uitvoering en beheer van licenties verzamelt Opdrachtnemer Gegevens. Hieronder valt onder andere te verstaan naam, functie, firma, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord.
3.3 Opdrachtnemer verzamelt Gegevens over gebruik van Product ten behoeve van de ontwikkeling van Product om de ervaring van Opdrachtgever te verbeteren. Hieronder vallen productcodes, licentie-informatie en gebruiksgegevens.
3.4 In het kader van marketingdoeleinden verzamelt Opdrachtnemer mogelijk Gegevens, waaronder te verstaan telefoonnummer en e-mailadres. Opdrachtnemer communiceert mogelijk met Opdrachtgever via telefoon, e-mail, het Product zelf, sociale-media of door middel van informatie geplaatst op de website.
3.5 Opdrachtnemer verzamelt gegevens over onvolkomenheden die kunnen optreden tijdens gebruik van Product. Hieronder vallen specifieke kenmerken van de informatiedrager zoals besturingssysteem, systeeminformatie en gebruiksgegevens. Opdrachtnemer zal onvolkomenheden binnen een redelijke termijn herstellen.
4 Verwerking
4.1 De Gegevens die Opdrachtgever verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand. Het gegevensbestand met de Gegevens bevindt zich op een beschermde server.
4.2 De Gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het naleven van de overeenkomst noodzakelijk wordt geacht.
4.3 De bewaartermijn van de Gegevens is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Aan het einde van de overeenkomst worden de Gegevens vernietigd, behoudend de Gegevens die in het kader van de naleving van wet- en regelgeving dienen te worden bewaard.
5 Vertrouwelijkheid
5.1 Opdrachtnemer implementeert gepaste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te realiseren dat afdoende is voor potentiële risico’s. Opdrachtnemer spant zich in om de integriteit en vertrouwelijkheid van Gegevens en de bijbehorende verwerkingssystemen blijvend te garanderen.
5.2 In het geval van een gegevensschending waarbij een risico ontstaat dat rechten en vrijheden van Opdrachtgever in gevaar komen, zal Opdrachtnemer de toezichthoudende autoriteit evenals de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Opdrachtnemer verstrekt enkel Gegevens aan autoriteiten als dit op grond van de wet of op last van de rechter wordt verplicht. Indien deze verplichting zich voordoet zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
6 Cookies
6.1 Functionele cookies
6.1.1 Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die er voor zorgen dat het Product naar behoren functioneert. Het Product maakt gebruik van functionele cookies. Het gaat hier om functies voor navigatie en toegang tot de beveiligde gebieden van het Product.
6.1.2 Het product plaatst meerdere cookies met de namen ".T3C.*".
6.1.3 Voor het plaatsen van functionele cookies is geen expliciete toestemming benodigd.
6.2 Analytische cookies
6.2.1 Analytische cookies bieden een inzicht in hoe gebruikers het Product gebruiken.
6.2.2 Voorafgaand aan Gebruik wordt toestemming gevraagd doormiddel van een pop-up. De acceptatie van deze pop-up wordt vastgelegd in een cookie met de naam ".T3C.Regulatie".
6.2.3 Het Product maakt verder geen gebruik van deze acceptatie en analytische cookies.
6.2.4 De pop-up met de bijbehorende toestemming is ontwikkeld om in de toekomst meer functionaliteiten aan te kunnen bieden.
6.3 Sociale-media cookies
6.3.1 Sociale-Media cookies bieden share en like-knoppen van bekende platformen als Facebook, Twitter en LinkedIn. Het Product maakt geen gebruik van sociale-media cookies.
6.4 Advertentie cookies
6.4.1 Advertentie cookies bieden adverteerders in staat om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te tonen. Het Product maakt geen gebruik van advertentie cookies.
6.5 Overige tracking cookies
6.5.1 Overige tracking cookies van derden bieden diverse additionele functionaliteiten aan voor een website. Het Product maakt geen gebruik van deze overige tracking cookies.
7 Rechten
7.1 Opdrachtgever heeft het recht om een verzoek bij Opdrachtnemer in te dienen voor het inzien, aanvullen, rectificeren dan wel verwijderen van zijn of haar Gegevens. Opdrachtnemer zal in uiterlijk dertig (30) dagen gehoor geven aan verzoek van Opdrachtgever en hiervan een bevestiging aan Opdrachtgever verstrekken.
7.2 Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, dan wel het beperken van de verwerking, van zijn of haar Gegevens. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde een nieuwe verwerking overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de bestaande verwerking in acht worden genomen.
7.3 Opdrachtgever kan een beroep doen op deze rechten aan Opdrachtnemer via het e-mailadres vraag@tttconsultancy.eu.
7.4 Opdrachtgever kan alle (functionele) cookies verwijderen door gebruik te maken van de onderstaande functie.

Verwijderen

8 Slotbepalingen
8.1 Op de Verklaring is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Opdrachtnemer is gebonden aan de gegevensbeschermings-wetgeving van de Europese Unie.

Ontdek

Transformeer

Beleef

Om de functionaliteiten op TTTConsultancy.eu te kunnen waarborgen wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies.
Indien u dit wenst kunnen wij aanvullende cookies inzetten om het gebruik van deze webapplicatie beter te kunnen analyseren.
U kunt hier meer over lezen in onze Privacy Verklaring.
Door op accepteren te drukken geeft u toestemming tot het gebruik van deze aanvullende cookies.
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Aanvaarden

Ontdek

Bouwlogistiek

Maatwerk

Transformeer

Beleef

Aanpak

Ontwikkeling

Nederlands

Contact

Portaal

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Verklaring