Ontdek

Transformeer

Beleef

Kennismaking

Inloggen

Algemene Voorwaarden
Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomsten
1 Definities
1.1 Overeenkomst // de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtgever // een gemachtigd (natuurlijk) persoon namens rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
1.3 Opdrachtnemer // TTT Consultancy gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5136 0675.
1.4 Partijen // Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.
1.5 Resultaten // de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
1.6 Voorstel // Een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
1.7 Voorwaarden // deze algemene voorwaarden.
2 Algemeen
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Voorstellen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2.2 Indien één of meer bepalingen uit de Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen uit deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
3 Voorstel
3.1 Voorstellen opgesteld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever blijven ter acceptatie gedurende 14 (veertien) dagen geldig na datering door Opdrachtnemer.
3.2 Voorstellen dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Op basis van het Voorstel wordt de Overeenkomst opgesteld. Indien de Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging nalaat maar wel ermee instemt dat Opdrachtnemer start met de werkzaamheden, zal de inhoud van het Voorstel als overeengekomen gelden.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens waarop Opdrachtnemer het Voorstel heeft gebaseerd.
4 Overeenkomst
4.1 Overeenkomsten opgesteld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever dienen binnen 14 (veertien) dagen, na dagtekening van Opdrachtnemer, door een bevoegd persoon voor akkoord ondertekend en geretourneerd te zijn.
4.2 Overeenkomsten treden pas in werking nadat de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
4.4 Indien een Opdrachtgever een vergelijkbare Overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan met een ander (rechts) persoon, dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.
5 Bedragen
5.1 De door Opdrachtgever te betalen bedragen zijn uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst.
5.2 Alle bedragen zijn exclusief btw en in Euro’s, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
5.3 De Opdrachtnemer heeft het recht de bedragen in de Overeenkomst naar redelijkheid aan te passen indien na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft aangeleverd.
5.4 Opdrachtnemer dient het aanpassen van de bedragen na het aangaan van de Overeenkomst met de Opdrachtgever overeen te stemmen alvorens deze te factureren.
5.5 Opdrachtnemer kan de bedragen in de Overeenkomst na het aangaan van de Overeenkomst enkel aanpassen indien de bedragen op onjuiste gegevens gebaseerd waren.
5.6 De door Opdrachtnemer genoemde te betalen bedragen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
6 Betaling
6.1 Facturatie door Opdrachtnemer geschiedt maandelijks voorafgaand aan de kalendermaand.
6.2 De betalingstermijn waarbinnen Opdrachtgever de factuur dient te voldoen wordt vermeld op de factuur.
6.3 De betalingstermijn betreft veertien (14) dagen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
6.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur volledig voldoet wordt er eerst kosteloos een herinnering uitgestuurd met een aanvullend betalingstermijn van veertien (14) dagen op de gestelde betalingstermijn op de factuur.
6.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van de herinnering de factuur volledig voldoet wordt er kosteloos een aanmaning uitgestuurd met een aanvullend betalingstermijn van zeven (7) dagen op de gestelde betalingstermijn op de herinnering.
6.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn op de aanmaning zal Opdrachtgever in verzuim treden.
6.7 Indien verzuim in werking treedt dan hanteert Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) conform de dan geldende staffel, zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
6.8 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen kosten omtrent BIK, gehouden tot een volledige vergoeding van gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.9 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht alle verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat betaling van de opeisbare factuur is voldaan door Opdrachtgever.
7 Onkosten
7.1 De op verzoek van Opdrachtgever gemaakte onkosten worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.2 De op verzoek van Opdrachtgever gemaakte reisuren worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht voor het overeengekomen uurloon op basis van de kortst geplande reisduur.
8 Geheimhouding
8.1 Ieder der Partijen verplicht zich om absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle technische, financiële en zakelijke aspecten van de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle Voorstellen en Overeenkomsten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
8.2 Opdrachtgever verplicht zich om absolute geheimhouding te betrachten over de werkwijze, methodiek en techniek van Opdrachtnemer. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 Opdrachtnemer neemt geen kennis van de gegevens die Opdrachtgever verzamelt via de programmatuur van Opdrachtnemer, tenzij dit in overeenstemming met de Opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst.
9 Advisering
De bepalingen uit dit hoofdstuk “Advisering” zijn van toepassing op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Advisering”.
9.1 Uitvoering Advisering
9.1.1 Opdrachtnemer verricht de dienstverlening uitsluitend op de gebruikelijke werkdagen en werktijden van Opdrachtnemer.
9.1.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op voorhand informeren over omstandigheden die van belang kunnen zijn voor Opdrachtnemer.
9.2 Duur Advisering
9.2.1 De doorlooptijden van een onderdeel van de Overeenkomst gekenmerkt als “Advisering” zijn afhankelijk van diverse externe factoren en lenen zich niet voor een indicatieve einddata van levering. Opdrachtnemer zal zich niet verbinden aan opgave van een indicatieve einddata van levering, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
9.3 Rapportage Voortgang Advisering
9.3.1 Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen schriftelijk op de hoogte van de voortgang van het project op de aspecten, vraagstellingen en wensen van Opdrachtgever zoals in de Overeenkomst is bepaald.
9.3.2 Opdrachtgever heeft het recht de rapportage omtrent de voortgang intern te verspreiden.
9.3.3 Opdrachtgever heeft een acceptatieperiode van vijf (5) werkdagen na datering door Opdrachtnemer voor het beoordelen dan wel voorzien van opmerkingen aan de rapportage omtrent de voortgang.
9.4 Resultaten Advisering
9.4.1 Opdrachtgever maakt gebruik van een door Opdrachtnemer afgegeven advies en/of rapport op eigen risico.
9.4.2 Opdrachtgever verplicht zich om het afgegeven advies, rapportages en/of rapport niet aan derden te verstrekken dan wel anderszins openbaar te maken, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
9.5 Vergoeding Advisering
9.5.1 Vergoedingen die betrekking hebben op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Advisering” worden periodiek achteraf gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
10 Detachering
De bepalingen uit dit hoofdstuk “Detachering” zijn van toepassing op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Detachering”.
10.1 Uitvoering Detachering
10.1.1 Opdrachtnemer gaat door middel van overeenkomst van opdracht voor Opdrachtgever werkzaamheden verrichten voor 40 uur per week op de voor Opdrachtgever gebruikelijke werkdagen, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
10.1.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten.
10.2 Duur Detachering
10.2.1 Een onderdeel van de Overeenkomst gekenmerkt als “Detachering” wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
10.3 Vergoeding Detachering
10.3.1 Vergoedingen die betrekking hebben op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Detachering” worden periodiek achteraf gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
10.3.2 Werkzaamheden die door Opdrachtnemer buiten de voor Opdrachtgever gebruikelijke werkdagen dan wel werktijden worden verricht, uitgezonderd zondagen dan wel feestdagen, is Opdrachtgever een aanvullend overwerktarief van 50% bovenop het overeengekomen uurloon verschuldigd.
10.3.3 Werkzaamheden die door Opdrachtnemer op zondagen dan wel feestdagen worden verricht, is Opdrachtgever een aanvullend overwerktarief van 100% bovenop het overeengekomen uurloon verschuldigd.
10.4 Vervanging Detachering
10.4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden met dezelfde kwalificaties.
10.4.2 Indien de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde naar inzien van Opdrachtgever niet over de benodigde kwalificaties beschikt, dan heeft Opdrachtgever het recht om dit aan Opdrachtnemer gedurende een acceptieperiode van vijf (5) werkdagen na start van de werkzaamheden schriftelijk te motiveren. Opdrachtnemer zal het verzoek met prioriteit aandacht geven en voor vervanging zorgen indien dit mogelijk blijkt. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever blijven over de gewerkte werkzaamheden onverminderd van kracht.
11 Ontwikkeling maatwerk programmatuur
De bepalingen uit dit hoofdstuk “Ontwikkeling maatwerk programmatuur” zijn van toepassing op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Ontwikkeling maatwerk programmatuur”.
11.1 Functionaliteiten Maatwerk Programmatuur
11.1.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in overleg schriftelijk overeenstemmen, voor of bij het aangaan van de Overeenkomst, wat de gewenste functionaliteiten op gebruikersniveau van de maatwerk programmatuur betreffen.
11.1.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen de schriftelijk overeengekomen gewenste functionaliteiten op gebruikersniveau te prioritiseren naar inzien van Opdrachtgever.
11.2 Duur Ontwikkeling Maatwerk Programmatuur
11.2.1 Opdrachtnemer zal de geprioritiseerde gewenste functionaliteiten op gebruikersniveau verder verdiepen op basis van de technische vereisten en hiervan een planning met bijbehorende termijnen en indicatie einddata aan Opdrachtgever verschaffen.
11.2.2 De termijnen met de bijbehorende indicatie einddata worden vastgelegd in de planning die onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst.
11.3 Aangeleverde Stukken Maatwerk Programmatuur
11.3.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer aangeleverde stukken.
11.3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de juistheid en volledigheid van de aangeleverde stukken te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de onvolkomenheden heeft weggenomen.
11.3.3 Indien onvolkomenheden/ontbrekingen in de aangeleverde stukken wordt aangetroffen is Opdrachtnemer gerechtigd meerwerk te factureren conform hoofstuk 17 van de Voorwaarden.
11.4 Ontwikkeling Maatwerk Programmatuur
11.4.1 Opdrachtnemer zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren, op basis van de met de Opdrachtgever overeengestemde functionaliteiten programmatuur, en streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
11.4.2 Opdrachtnemer heeft het recht om tijdelijke oplossingen in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.
11.5 Voortgang Ontwikkeling Maatwerk Programmatuur
11.5.1 Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen schriftelijk op de hoogte van de voortgang van het project.
11.6 Resultaten Ontwikkeling Maatwerk Programmatuur
11.6.1 Opdrachtnemer streeft zich in de Resultaten zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.
11.6.2 De Resultaten worden ter acceptatie opgeleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever met een acceptatieperiode gedurende vijf (5) werkdagen na datering door Opdrachtnemer voor het schriftelijk melden van onvolkomenheden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal onvolkomenheden binnen een redelijke termijn herstellen.
11.6.3 Opdrachtnemer heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe termijn totdat Opdrachtgever de eerdere termijn schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel de acceptatieperiode is verlopen.
11.7 Vergoeding Ontwikkeling Maatwerk Programmatuur
11.7.1 Vergoedingen die betrekking hebben op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Ontwikkeling maatwerk programmatuur” worden per termijn na schriftelijke acceptatie, dan wel het verlopen van de acceptatieperiode, gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
12 Levering standaard programmatuur
De bepalingen uit dit hoofdstuk “Levering standaard programmatuur” zijn van toepassing op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Levering standaard programmatuur”.
12.1 Configuratie Levering Standaard Programmatuur
12.1.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in overleg schriftelijk overeenstemmen, voor of bij het aangaan van de Overeenkomst, wat de gewenste configuratie van de standaard programmatuur betreft.
12.1.2 Voor de onderdelen van de overeenkomst gekenmerkt als “Levering standaard programmatuur” maakt de schriftelijk overeengekomen configuratie onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.
12.2 Duur Levering Standaard Programmatuur
12.2.1 Opdrachtnemer zal de gewenste schriftelijke configuratie verder verdiepen op basis van de technische vereisten en hiervan een planning met bijbehorende termijnen en indicatie einddata aan Opdrachtgever verschaffen.
12.2.2 De termijnen met de bijbehorende indicatie einddata worden vastgelegd in de planning die onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst.
12.3 Uitvoering Levering Standaard Programmatuur
12.3.1 De overeengekomen configuratie met de bijbehorende standaard programmatuur wordt ter acceptatie opgeleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever met een acceptatieperiode gedurende vijf (5) werkdagen na datering door Opdrachtnemer voor het schriftelijk melden van onvolkomenheden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal onvolkomenheden binnen een redelijke termijn herstellen.
12.4 Vergoeding Levering Standaard Programmatuur
12.4.1 Vergoedingen die betrekking hebben op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Levering standaard programmatuur” worden na schriftelijke acceptatie, dan wel het verlopen van de acceptatieperiode, gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
13 Licentie maatwerk- en standaard programmatuur
De bepalingen uit dit hoofdstuk “Licentie maatwerk- en standaard programmatuur” zijn van toepassing op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Licentie programmatuur”.
13.1 Uitvoering Licentie Programmatuur
13.1.1 Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever maatwerk- dan wel standaard programmatuur op afstand beschikbaar door middel van licentie zonder het leveren van een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur.
13.1.2 Opdrachtnemer stelt standaard- dan wel maatwerk programmatuur beschikbaar aan Opdrachtgever waarbij één licentie wordt verstrekt per Licentieovereenkomst.
13.1.3 Opdrachtnemer spant zich in gedurende de duur van de Overeenkomst dat de beschikbaarheid van de programmatuur te alle tijde voldoet aan de basisfunctionaliteiten van hetgeen Opdrachtgever mag verwachten van Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst.
13.2 Duur Licentie Programmatuur
13.2.1 Een onderdeel van de Overeenkomst gekenmerkt als “Licentie programmatuur” wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
13.2.2 Een onderdeel van de Overeenkomst gekenmerkt als “Licentie programmatuur” heeft altijd een minimale duur van drie (3) kalendermaanden.
13.3 Vergoeding Licentie Programmatuur
13.3.1 Vergoedingen die betrekking hebben op de onderdelen van de Overeenkomst gekenmerkt als “Licentie programmatuur” worden binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst op periodieke basis, voorafgaand aan de betreffende kalendermaand, gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
14 Gebruik maatwerk- en standaard programmatuur
14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur van Opdrachtnemer te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan.
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur van Opdrachtnemer te kopiëren of te wijzigen, tekst of kennisgevingen met betrekking tot het eigendomsrecht in de programmatuur van Opdrachtnemer te verwijderen.
14.3 Opdrachtnemer heeft het recht om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.
14.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de programmatuur geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Opdrachtnemer zal deze buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten werktijden en niet langer dan noodzakelijk uitvoeren.
14.5 Opdrachtnemer verstrekt geen fysieke informatiedrager aan Opdrachtgever voor gebruik van de programmatuur van Opdrachtnemer, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
14.6 Indien Opdrachtgever artikel 14.1 en/of 14.2 overtreedt, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete ten bedrage van Euro 25.000,00 en een bedrag van Euro 2.500,00 per dag dat de overtreding voort duurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Tevens is Opdrachtnemer bevoegd de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, waaronder ook de Opdrachtgever de toegang tot de programmatuur op te schorten.
14.7 Het gebruiksrecht is van kracht nadat Opdrachtgever de Overeenkomst heeft getekend en door Opdrachtgever is voldaan aan alle (financiële) verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
14.8 Opdrachtgever mag de programmatuur van Opdrachtnemer slechts gebruiken voor gegevensverwerking.
15 Termijnen
15.1 De door Opdrachtnemer verstrekte einddata van levering zijn indicatief, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
15.2 Opdrachtnemer spant zich in tot het leveren op de indicatieve einddata, echter is Opdrachtnemer derhalve niet in verzuim bij het niet halen van dergelijke indicatieve einddata. Verzuim treedt pas in indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt na het verstrijken van de indicatieve einddata, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
15.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in overleg treden indien overschreiding van enig termijn dreigt.
16 Meerwerk
16.1 Aanvullende wensen dan wel relevante omstandigheden van Opdrachtgever die leiden tot een wijziging dan wel aanvulling op het overeengekomen in het Voorstel dan wel de Overeenkomst worden door Opdrachtnemer beschouwd als meerwerk.
16.2 Indien de Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk dient Opdrachtgever schriftelijke bevestiging te geven voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk. Opdrachtnemer zal zonder schriftelijke bevestiging de werkzaamheden niet verrichten.
16.3 Een voorgesteld meerwerk bestaat uit een lijst van aanvullende wensen, de aanvullende aanneemsom en de aanvullende indicatieve einddata t.b.v. de planning.
16.4 Een voorgesteld meerwerk wordt schriftelijk ter goedkeuring verstrekt door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en blijft gedurende vijf (5) werkdagen geldig na datering door Opdrachtnemer.
17 Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd is.
17.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan, maar niet beperkt tot: bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Opdrachtgever.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden.
17.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de Overeenkomst ontstaat indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
17.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in producten en diensten van derden.
18 Garantie
18.1 Opdrachtnemer staat in voor de juiste werking en integriteit van de Resultaten. Het is echter mogelijk dat er storingen dan wel fouten kunnen optreden. Na schriftelijke berichtgeving van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer storingen dan wel fouten binnen een redelijke termijn herstellen.
19 Persoonsgegevens
19.1 Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit staat ook wel bekend als de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (GDPR).
19.2 Het beleid van Opdrachtnemer omtrent persoonsgegevens staat vastgelegd in de Privacy Verklaring die onlosmakelijk verbonden is met de Voorwaarden.
20 Overmacht
20.1 Er is sprake van overmacht wanneer een Partij wordt bemoeilijkt in de uitvoering van de Overeenkomst door een oorzaak die niet aan een Partij kan worden toegerekend. Hierbij is te denken aan overmacht bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, netwerk-storingen, groot molest, algemene vervoersproblemen of andere oorzaken.
20.2 Indien een Partij niet haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort gedurende de overmacht.
20.3 Partijen stellen elkaar onverwijld schriftelijk in kennis van een beroep op overmacht.
20.4 Indien de periode van overmacht langer dan zestig dagen voortduurt hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds gepresteerde werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden naar verhouding afgerekend.
21 Intellectuele Eigendom
21.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur, werkwijze, methodiek en techniek van Opdrachtnemer. Behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, geeft Opdrachtnemer niet meer rechten aan Opdrachtgever dan overeengekomen in de Voorwaarden.
21.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, werkwijze, methodiek en techniek van Opdrachtnemer te wijzigen of te verwijderen. Het (laten) wijzigen of verwijderen van deze beschermingsmiddelen geeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, middels aangetekend schrijvend te ontbinden.
21.3 Geen enkele bepaling in de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van genoemde rechten onder artikel 21.1 door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
22 Beëindiging
22.1 Opdrachtgever zegt een Overeenkomst voor onbepaalde tijd op middels een schriftelijke opzegging aan Opdrachtnemer met in achtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden.
22.2 De Overeenkomst is pas beëindigd nadat aan alle wederzijdse (financiële) verplichtingen is voldaan.
23 Ontbinding
23.1 Ieder der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de Overeenkomst ontstaat, steeds indien onmiddellijk de andere Partij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming en de andere Partij ook na deze termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
23.2 Ieder der Partijen kan de Overeenkomst, ook wanneer de eerste drie (3) kalendermaanden van de Overeenkomst nog niet zijn verstreken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden indien:
• één van de Partijen zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling komt te verkeren;
• één van de Partijen wordt ontbonden en/of geliquideerd.
23.3 Opdrachtnemer kan in de volgende gevallen, ook wanneer de eerste drie (3) kalendermaanden van de Overeenkomst nog niet zijn verstreken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst ontbinden, namelijk indien:
• Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, behoudens overmacht aan de zijde van Opdrachtgever;
• De zeggenschap bij Opdrachtgever in andere handen komt te liggen;
• Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verkocht middels een aandelenoverdracht dan wel via een activa overeenkomst;
• Opdrachtgever, onderdeel uitmakend van een concern, wordt opgesplitst naar andere entiteiten van het concern of anderszins (gedeeltelijk) wordt verhangen binnen het concern;
• Opdrachtgever op enige wijze zich onrechtmatig of anderszins nadelig uitlaat over het bedrijf van Opdrachtnemer;
• Opdrachtgever zodanig handelt dat de belangen van Opdrachtnemer en meer specifiek de belangen van Opdrachtnemer met betrekking tot de Overeenkomst in het geding zijn in de ruimste zin van het woord.
23.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
23.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
24 Slotbepalingen
24.1 Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden zijn eerst geldig, nadat die wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk door ieder der Partijen zijn aanvaard.
24.3 In geval van strijdigheid treden Partijen in goed overleg om de Voorwaarden zo te wijzigen dat de strijdige bepaling wordt vervangingen door een bepaling die het meest met de strijdige bepaling in overeenstemming is.
24.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Ontdek

Transformeer

Beleef

Om de functionaliteiten op TTTConsultancy.eu te kunnen waarborgen wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies.
Indien u dit wenst kunnen wij aanvullende cookies inzetten om het gebruik van deze webapplicatie beter te kunnen analyseren.
U kunt hier meer over lezen in onze Privacy Verklaring.
Door op accepteren te drukken geeft u toestemming tot het gebruik van deze aanvullende cookies.
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Aanvaarden

Ontdek

Bouwlogistiek

Maatwerk

Transformeer

Beleef

Aanpak

Ontwikkeling

Nederlands

Contact

Portaal

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Verklaring